pierwotna moc logo color

Masz już konto? Zaloguj się!

Regulamin strony pierwotnamoc.com

Serwis internetowy www.pierwotnamoc.com („Serwis”) jest prowadzony przez jednoosobową działalność gospodarczą Anna Deja – Trener personalny z siedzibą w Dobczycach pod adresem: ul. Jagiellońska 50A, 32-410 Dobczyce, posiadająca NIP: 6811999035, REGON: 366279270.

Niniejszy Regulamin określa zasady, warunki oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną  za pośrednictwem Serwisu .

1. Definicje

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

PierwotnaMoc  – należy przez to rozumieć serwis internetowy, którego właścicielką jest Anna Deja – Trener personalny z siedzibą w Dobczycach pod adresem: ul. Jagiellońska 50A, 32-410 Dobczyce, posiadająca NIP: 6811999035, REGON: 366279270.

Użytkownik –  podmiot, w tym osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną, zawiera umowę z PierwotnaMoc lub/i korzysta z portalu www.pierwotnamoc.com

Konsument –  osoba fizyczna będąca konsumentem zgodnie z  art. 221 Kodeksu cywilnego korzystająca z Serwisu oznacza to  osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Materiały  – wszelkie treści  publikowane lub udostępniane w Serwisie przez PierwotnaMoc, w jakiejkolwiek  formie, w szczególności treści cyfrowe, audiowizualne, tekstowe, graficzne, fotograficzne oraz dźwiękowe,  będące przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze utrwalone w jakiejkolwiek formie, niezależnie od ich przeznaczenia   i  niezależnie czy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności nagrania video kursów jogi, sesje jogi, kursy medytacji, lekcje medytacji, zajęcia jogi ;

Serwis – serwis internetowy – Internetowy Serwis PierwotnaMoc dostępny pod adresem internetowym https://www.pierwotnamoc.com lub jego rozwinięciami; Serwis, w wyniku zawartej Umowy, umożliwia Użytkownikowi dostęp do Materiałów na zasadach określonych Umową;

Umowa – umowa zawierana na odległość drogą elektroniczną ( bez fizycznej obecności stron)  za pośrednictwem Serwisu  pomiędzy PierwotnaMoc a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie przez PierwotnaMoc usług  oferowanych w Serwisie, treść Umowy stanowią postanowienia Regulaminu;

Usługa – odpłatna usługa,  polegająca na dostępie  do treści cyfrowych, audiowizualnych  w postaci Materiałów umożliwiająca korzystania z nich  za pośrednictwem Serwisu zarejestrowanemu i zalogowanemu Użytkownikowi  w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika;

Dane Użytkownika – dane Użytkownika przy użyciu których PierwotnaMoc może kontaktować się z Użytkownikiem lub niezbędne w celu wykonania Usługi obejmujące  imię i nazwisko, nazwa podmiotu, adres poczty elektronicznej, dane do płatności, adres;

Konto Użytkownika- panel służący do zarządzania Danymi Użytkownika oraz dostępem do Serwisu pod warunkiem dokonania rejestracji i logowania do Serwisu;

Platforma sprzętowa – środowisko programistyczne spełniające określone w Regulaminie minimalne parametry techniczne i posiadające dostęp do Internetu, pozwalające na korzystanie z Serwisu;

Cennik – aktualny cennik dla danego rodzaju Subskrypcji prezentowany przy każdym produkcie.

2. Postanowienie ogólne

 1. PierwotnaMoc świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa.
 2. Ochrona prywatności małoletnich jest szczególnie ważna. Z tego powodu żadna część Serwisu nie jest przeznaczona dla osób poniżej 13 roku życia, chyba że za zgodą ich opiekunów prawnych.
 3. Usługa świadczona PierwotnaMoc jest dostępna dla Użytkowników 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 4. PierwotnaMoc zastrzega sobie prawo do zmiany Usług, a w szczególności pakietów oferowanych Użytkownikom oraz zasad świadczenia Usług o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 5. Użytkownicy mogą w dowolnie wybranym przez siebie czasie uzyskać dostęp i pobrać Regulamin, utrwalić go, otworzyć, wydrukować lub zapisać go.
 6. Wszelkie informacje, Materiały udostępniane Użytkownikowi znajdujące się w Serwis w tym w szczególności: znaki towarowe, nazwy handlowe, hasła reklamowe, loga, grafika, obrazy, rysunki, fotografie, zdjęcia,  materiały cyfrowe, nagrania audiowizualne  i nazwy domen, które pojawiają się w Serwisie, należą lub przysługują PierwotnaMoc oraz podlegają ochronie prawnej.
 7. Zawartość Serwisu, w szczególności Materiały, podlegają ochronie prawnej.
 8. Wszystko co umieszczone jest w  Serwisie, w tym w szczególności jego nazwa handlowa, hasła reklamowe, logo, grafika, lub obrazy, nie może być kopiowana lub powielana w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody PierwotnaMoc. Wykorzystywanie ich jest zabronione i narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność naruszenie praw PierwotnaMoc, a w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa do znaku towarowego, dóbr osobistych  i majątkowych PierwotnaMoc i osób trzecich.

3. Warunki korzystania z Serwisu

 1. Ponieważ Regulamin określa zasady zawierania Umowy oraz korzystania z Serwisu, w tym dostarczania przez PierwotnaMoc Materiałów. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników na stronie http://pierwotnamoc.com/regulamin-strony.
 2. Regulamin Serwisu stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Przed korzystaniem z Serwisu  Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem. Użytkownik rejestrując konto w Serwisie potwierdza, że zapoznał się Regulaminem oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia w całości i bez zastrzeżeń. Oświadczenie to jest składane poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka (check boxa)  w toku rejestracji.
 4. PierwotnaMoc stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu, zapisywane są przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi stosowania  plików cookies przeczytaj politykę prywatności  znajdującą się na stronie http://pierwotnamoc.com/polityka-prywatnosci.
 5. Użytkownik zobowiązany jest chronić swoje hasło do Konta Użytkownika przed osobami nieuprawnionymi i nie wolno mu udostępniać hasła osobom trzecim. PierwotnaMoc nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu hasła. Jednocześnie PierwotnaMoc stosuje zabezpieczenia dla ochrony danych znajdujących się w Koncie Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem i użyciem.
 6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Bez uprzedniej, wyraźnej zgody PierwotnaMoc nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej czy w celach komercyjnych, która naruszałaby jakikolwiek interes PierwotnaMoc, w szczególności do rozpowszechniania czy wprowadzania do obrotu Materiałów  oferowanych przez PierwotnaMoc, ich publikacji, dystrybucji, powielania czy jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania, ani w całości ani we fragmentach, w jakiejkolwiek formie i zakresie.
 7. W celu utworzenia Konta Użytkownika w Serwisie konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej oraz dokonanie rejestracji.
 8. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez PierwotnaMoc  w Serwisie i udostępnić wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do PierwotnaMoc. Podczas rejestracji Użytkownik ustala swój własny login i hasło.
 9. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym maila z linkiem, który należy aktywować w celu potwierdzenia rejestracji lub maila z hasłem tymczasowym do Konta. Z chwilą aktywowania w/w linka lub z chwilą pierwszego logowania (w zależności od tego co nastąpi pierwsze), Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika (w tym do zarządzania swoimi danymi). W celu korzystania z Konta Użytkownika wymagane jest zalogowanie przy użyciu hasła. Warunkiem rejestracji w Serwisie jest wskazanie przez Użytkownika wszystkich wymaganych danych.
 10. PierwotnaMoc zakazuje  dostarczania przez Użytkownika treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy, nienawiści rasowej  lub innych treści niezgodnych z  dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 11. Każde działanie Użytkownika powinno być zgodne  z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami, z  poszanowaniem dóbr osobistych  osób trzecich w tym zwłaszcza innych Użytkowników oraz powinno być zgodne z  zasadami współżycia społecznego.

4. Zawarcie umowy i płatność

 1. PierwotnaMoc świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, którzy dokonali rejestracji następujące nieodpłatne usługi:

1)   prowadzenie Konta Użytkownika,

2)   dostarczenie informacji w formie Newslettera dostępnego po wykupieniu usługi w ramach abonamentu.

 1. Usługa prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu rejestracji, na zasadach opisanych w § 3 Regulaminu.
 2. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika świadczona jest przez czas nieoznaczony, od momentu rejestracji Konta Użytkownika. Użytkownik, który dokonał rejestracji może samodzielnie, w każdym czasie i bez podania przyczyny usunąć swoje Konto Użytkownika albo zgłosić PierwotnaMoc żądanie usunięcia tego Konta.
 3. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika jest bezpłatna, jednakże uzyskanie dostępu do pełnego zakresu funkcjonalności Serwisu, w tym do Materiałów, wymaga opłacenia Usługi.
 4. PierwotnaMoc może postanowić, aby niektóre Materiały  były dostępne stale lub czasowo nieodpłatnie dla zarejestrowanych Użytkowników, jednak nie może to stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkownika.
 5. PierwotnaMoc jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika lub zablokowania Użytkownikowi dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę PierwotnaMoc lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa, w tym Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Użytkownik podczas rejestracji w Serwisie lub dokonując płatności za Usługi odpłatne podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, gdy korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.
 6. Usługa Newslettera polega na przesyłaniu przez PierwotnaMoc na adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomości zawierających informacje handlowe i oferty dotyczące usług świadczonych przez PierwotnaMoc.  Zamówienie usługi Newslettera następuje poprzez użycie przez Użytkownika właściwego pola aktywacji Newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym w Serwisie.
 7. Rezygnacja z usługi Newslettera  możliwa jest w każdym czasie, bez podania przyczyny – Użytkownik może samodzielnie  zrezygnować z  otrzymywania Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji rezygnacji z usługi Newslettera używając  linka umieszczanego w każdej wiadomości Newslettera.
 8. W ramach Serwisu dostępna jest możliwość zakupu abonamentu na Usługi płatne w postaci subskrypcji, która jest subskrypcją odnawialną.
 9. Zamówienie Usługi w ramach subskrypcji odnawialnej stanowi umowę zawartą na czas nieokreślony. Umowę Użytkownik może wypowiedzieć w każdym czasie ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego. Przy czym  miesięczny okres rozliczeniowy wynosi 30  kolejnych dni kalendarzowych w przypadku wyboru subskrypcji na okres jednego miesiąca, trzymiesięczny to 90 kolejnych dni kalendarzowych w przypadku wyboru subskrypcji na okres 3 miesięcy, sześciomiesięczny to 180 kolejnych dni kalendarzowych w przypadku wyboru subskrypcji na okres 6 miesięcy, zaś roczny to 365 kolejnych  dni kalendarzowych w przypadku wyboru subskrypcji na okres 12 miesięcy.
 10. Przy rejestracji w Serwisie Użytkownik powinien wybrać rodzaj Subskrypcji i złożyć w Serwisie zamówienie, chyba że Użytkownik posiada już aktywne konto.
 11. Świadczenie Usługi  płatnej trwa od momentu zawarcia Umowy aż do momentu jej rozwiązania w wyniku anulowania Subskrypcji przez Użytkownika (skutkującej wypowiedzeniem Umowy) najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego i/lub braku środków na karcie płatniczej Użytkownika i nieudanych próbach jej obciążenia.
 12. Udostępnienie Usługi płatnej w postaci subskrypcji nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez PierwotnaMoc potwierdzenia akceptacji płatności przez operatora płatności, przy czym PierwotnaMoc nie odpowiada za skutki opóźnień w dokonaniu płatności, za które odpowiedzialność ponoszą podmioty obsługujące płatności.
 13. Do zawarcia Umowy pomiędzy PierwotnaMoc a Użytkownikiem dochodzi po rejestracji Użytkownika w Serwisie, wyboru rodzaju Subskrypcji i opłacenia dostępu do Usługi.
 1. PierwotnaMoc  przekazuje Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia Umowy oraz wyrażenia zgody na dostarczenie Materiałów w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy na trwałym nośniku (poprzez e-mail).
 2. Płatności za dostęp do Usługi subskrypcji  można dokonać w sposób wybrany w momencie rejestracji w Serwisie lub przy dokonywaniu płatności.
 3. Płatności można dokonać  poprzez szybkie płatności Dotpay, kartą płatniczą – obsługiwane karty płatnicze to Visa, Mastercard, Maestro, Po zakupieniu Usługi subskrypcji Użytkownik otrzymuje na podany adres e-mail potwierdzenie zakupu wraz z fakturą w wersji elektronicznej . Warunkiem otrzymania faktury na dane firmowe Użytkownika jest wpisanie odpowiednich danych firmy w formularzu zamówienia przed dokonaniem płatności za Usługę.
 4. Dostęp do Serwisu w ramach subskrypcji  nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez PierwotnaMoc potwierdzenia akceptacji 100 % płatności przez operatora płatności.
 5. W ramach świadczenia przez PierwotnaMoc Usługi płatnej udziela on Użytkownikowi niezbywalnej, niewyłącznej i ograniczonej licencji  jedynie na odtwarzanie Materiałów i wyłącznie przez  Użytkownika.  Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania,  lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek Materiałów. zabroniona jest sprzedaż, najem dzierżawa lub jakiekolwiek odpłatne lub nieodpłatne zbycie  Materiałów. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do Serwisu  szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” itp.).
 6. Użytkownik wyraża zgodę, aby opłata za Usługę płatną pobierana była automatycznie poprzez obciążenie  karty płatniczej   za kolejne okresy rozliczeniowe, z zastrzeżeniem ust. 12 powyżej.
 7. PierwotnaMoc informuje, iż ćwiczenia fizyczne i/ lub oddechowe zawarte  w Materiałach  skierowane są do szerokiego grona Użytkowników nie uwzględniających stanu zdrowia Użytkowników. Użytkownik wykonuje  je wyłącznie na własną odpowiedzialność i dostosować rodzaj i intensywność  aktywności fizycznej do swojego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Serwis  nie świadczy porad i  konsultacji medycznych. PierwotnaMoc  zaleca, aby w przypadku wątpliwości co do możliwości wykonywania ćwiczeń ze względu na stan zdrowia skonsultować się z lekarzem, zaś w przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów zaprzestać ich wykonywania.

5. Wymagania technologiczne i sprzętowe

PierwotnaMoc dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia wysokiej jakości działania Serwisu, ale w zakresie wynikającym z właściwości sieci Internet, z której korzysta Użytkownik, PierwotnaMoc nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.

  1. Obowiązkiem Użytkownika, przed rejestracją w Serwisie i zawarciem Umowy, jest sprawdzenie, czy posiadane przez niego Platformy sprzętowe spełniają wymogi techniczne określone w Regulaminie. W razie wątpliwości, Użytkownik ma prawo zwrócić się do PierwotnaMoc z wnioskiem o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
  2. Ze względu na niezależne od PierwotnaMoc właściwości środowiska informatycznego, którym posługuje się Użytkownik, korzystanie z Serwisu na Platformach sprzętowych może być ograniczone lub niemożliwe, a jakość odtwarzanych materiałów obniżona – w przypadku istnienia/aktywności w ramach ww. środowiska oprogramowania pochodzącego od podmiotów trzecich lub od Użytkownika (w szczególności różnego rodzaju firewalli, programów antywirusowych, blokad, w tym uniemożliwiających wyświetlanie reklam), jego kombinacji lub konfiguracji, mających wpływ na udostępnioną funkcjonalność lub prawidłowe działanie techniczne Serwisu na Platformach sprzętowych. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, może w szczególności okazać się konieczne odinstalowanie określonego oprogramowania ze środowiska informatycznego, którym posługuje się Użytkownik lub dodanie w jego ramach określonego wyjątku.
  3. Funkcjonowanie Serwisu wymaga czasowego  monitoringu technicznego, poprawek i konserwacji, co może spowodować czasowe przerwy w działaniu Serwisu. W przypadku przerw w możliwości dostępu, trwających dłużej z powodu awarii, PierwotnaMoc  dołoży starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie.

    

   1. Do zawarcia Umowy niezbędne jest, aby Użytkownik:

   1)   posiadał dostęp do Internetu (o parametrach podanych poniżej),

   2)  korzystał z urządzenia posiadającego przeglądarkę internetową o danych podanych poniżej,

   3)   posiadał dostęp do skrzynki poczty e-mail.

   1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest, aby Użytkownik posługiwał się urządzeniem oraz spełniał wymagania techniczne określone poniżej:
   1. Aplikacja i wszystkie jej funkcje są obsługiwane przy użyciu najnowszych wersji przeglądarek : Chrome (posiada automatyczne aktualizacje, Firefox (posiada automatyczne aktualizacje) Safari;
   2. Do korzystania z  treści video wymagane są przeglądarki które potrafią dekodować filmy H.264 w odtwarzaczu HTML5;
   3. Aplikacja działa na wielu systemach operacyjnych, ale możemy zagwarantować pełną funkcjonalność tylko na platformach, które są nadal wspierane przez ich dostawców;
   4. Użytkownicy muszą posiadać dostęp do internetu z minimalną stałą prędkością 500 kbps, aby móc odtwarzać treści w niskiej rozdzielczości. Dla lepszych wrażeń z używania aplikacji zalecamy korzystanie z połączenia internetowego o prędkości 5 Mb/s lub szybszego. Jeśli to możliwe, preferowane są przewodowe połączenia internetowe;
   5. Zaleca się   powstrzymanie się od korzystania z innych aplikacji podczas odtwarzania Materiałów,   korzystanie ze strony www.pierwotnamoc.com,  włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
   1.   PierwotnaMoc nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu w przypadku, gdy Platforma sprzętowa Użytkownika nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie.

6. Zawieszenie usług i odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik jest obowiązany do korzystania z udostępnionych Materiałów w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej PierwotnaMoc oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Działania Użytkownika wykraczające poza udzieloną licencję stanowią naruszenie Regulaminu.
 3. Dostęp do Serwisu lub Materiałów  może zostać Użytkownikowi zablokowany w przypadku, gdy Użytkownik:

1)   wykorzystuje Serwis lub Materiały do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;

2)   utrudnia innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu lub Materiałów, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się Materiały;

3)   podejmuje działania mające na celu odczytanie danych innych Użytkowników w tym  haseł do kont;

4)   udostępnia login lub hasło do swojego konta w Serwisie innym Użytkownikom lub nieuprawnionym osobom trzecim;

5)   zamieszcza w Serwisie lub środowisku informatycznym, w którym znajdują się materiały  które mogą zakłócać funkcjonowanie Serwisu lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się Materiały;

6) dopuszcza się naruszenia Regulaminu – po skierowaniu do niego przez PierwotnaMoc wezwania w tym zakresie oraz bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na zaniechanie.

 1. Gdy Użytkownik korzysta z Usługi płatnej, PierwotnaMoc ma prawo zablokować Konto Użytkownika w Serwisie jeżeli Użytkownik nie realizuje terminowo płatności Opłaty względem PierwotnaMoc na zasadach wynikających z Umowy, oferty oraz niniejszego Regulaminu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik traci możliwość korzystania z funkcjonalności w Serwisie wymagających założenia Konta, w tym w szczególności z Usługi Płatnej. PierwotnaMoc  ma jednak możliwość odblokowania konta Użytkownika w Serwisie, który uiścił zaległe płatności.
 2. Anulowania subskrypcji można dokonać w Panelu Użytkownika klikając przycisk „Anuluj subskrypcję” w każdym czasie bez podania przyczyny co powoduje zaprzestanie świadczenia Usług.  Jednakże w takim przypadku PierwotnaMoc nie ma obowiązku zwrotu uiszczonej płatności.
 3. Użytkownik, będący Konsumentem, który zawarł z PierwotnaMoc  Umowę może, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – bez podania przyczyny – odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy jednakże, przed zawarciem Umowy świadczenia Usługi Użytkownik będący Konsumentem  poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu  zamówienia może wyrazić zgodę, aby PierwotnaMoc rozpoczął świadczenie Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy zgodnie z  art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W tym w przypadku gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy Użytkownik będący Konsumentem traci prawo do odstąpienia od Umowy.
 4. Odstąpienie od Umowy następuje po złożeniu przez Użytkownika stosownego oświadczenia o odstąpieniu dokonanego na piśmie na adres mailowy: info@pierwotnamoc.com
 5. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, dostępnym na  stronie www.pierwotnamoc.com/regulamin-strony
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 8. Po odstąpieniu od Umowy przez Użytkownika, PierwotnaMoc zwróci zapłaconą cenę w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia od odstąpieniu. Zwrot ceny następuje poprzez wpłatę na wskazany przez Użytkownika numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na wskazany adres.

7. Ochrona praw autorskich

 1. PierwotnaMoc udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Serwisu na czas trwania Umowy.
 2. Wszystkie Materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Serwisie są własnością PierwotnaMoc lub osób trzecich co do których PierwotnaMoc ma prawo korzystania.
 3.  Zabronione jest kopiowanie Materiałów zamieszczonych w Serwisie  będących własnością PierwotnaMoc lub osób trzecich, w tym ich udostępnianie w jakiejkolwiek formie  i miejscu bez pisemnej zgody PierwotnaMoc.
 4. Zabrania się  pobierania jakichkolwiek materiałów  z Serwisu  oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych bez pisemnej zgody PierwotnaMoc.

 

8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest PierwotnaMoc.
 2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w tym informacje o przysługujących Użytkownikowi prawach  znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem  https://www.pierwotnamoc.com/polityka-prywatnosci/

9. Reklamacje

 1. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że PierwotnaMoc nie realizuje jakichkolwiek Usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, może złożyć reklamację. Użytkownik proszony jest o poinformowanie PierwotnaMoc o uchybieniach tak, aby umożliwić PierwotnaMoc ustosunkowanie się do nich.
 2. Reklamacje dotyczące działania Serwisu mogą być zgłaszane przez Użytkownika na adres siedziby PierwotnaMoc lub drogą elektroniczną na adres info@pierwotnamoc.com.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko Użytkownika, oraz adres email użyty przy rejestracji i logowania w Serwisie, opis swoich zastrzeżeń, a także swoje żądanie,  podpis Użytkownika  – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 4. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 5. Jeżeli reklamacja zawiera inne braki niż wskazane ust. 3  lub jeżeli będzie to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, PierwotnaMoc poprosi /wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 6. PierwotnaMoc  niezwłocznie potwierdza wpłynięcie reklamacji.
 7. PierwotnaMoc  udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, jeśli w takiej formie złożono reklamację lub Użytkownik wyraził zgodę na odpowiedź w tej formie, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
 8. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia, uważa się, że reklamacja została uwzględniona.

10. Postanowienia końcowe

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

  1. PierwotnaMoc informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i  Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  2. Użytkownik może również złożyć swoją skargę  za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  3. Użytkownik ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym przed właściwym miejscowo i rzeczowo sądem, bez konieczności korzystania z sądownictwa polubownego.
  4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu pomiędzy PierwotnaMoc a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem, sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd właściwy dla siedziby PierwotnaMoc.
  5. Regulamin może podlegać zmianom w przypadku zmiany prawa lub warunków świadczenia Usługi.
  6. PierwotnaMoc informuje o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej Serwisu www,pierwotnamoc.com oraz przesyłając informację na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
  7. Zmiany w Regulaminie wywołują skutek – w braku odmiennego zastrzeżenia – od dnia zamieszczenia informacji o zmianie. Nowe postanowienia Regulaminu są stosowane do Usług zamówionych  po dniu ich wejścia w życie zmian Regulaminu.
  8. W przypadku, gdy Użytkownik będący Konsumentem  nie akceptuje zmiany Regulaminu, jest on uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, pod warunkiem złożenia wypowiedzenia, w formie w której zawarto Umowę, nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie.
  9. PierwotnaMoc nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, powstałych na skutek okoliczności, którym PierwotnaMoc nie mogło zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, wywołanych zdarzeniami losowymi lub siłą wyższą, za szkody wywołane korzystaniem z Serwisu w sposób nieprawidłowy, sprzeczny z Regulaminem oraz  z tytułu  awarii sprzętu, systemu lub oprogramowania będą skutkiem czynników niezależnych od PierwotnaMoc.
  10. W przypadku umów zawieranych z Użytkownikami niebędącymi Konsumentami odpowiedzialność PierwotnaMoc   jest  ograniczona do przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i do wysokości rzeczywiście poniesionych przez nich strat tzn. wyłącza  się odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści.
  11. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki Regulaminu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.
  12. Załącznikami do niniejszego Regulaminu jest  Załącznik nr 1: wzór formularza odstąpienia od umowy.
  13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.10.2022 r.

Zapisz się na mój newsletter!

Zostaw maila, by na bieżąco otrzymywać ode mnie cenne porady i wiadomości o nowych kursach oraz treningach.